Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Kontrola usklađenosti i sprečavanja pranja novca u Banci

 
Oslanjajući se na Nacionalnu strategiju Srbije na polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ProCredit banka ima čvrst pristup borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što i sprovodi kroz svoje procedure i interne akte.
 
Republika Srbija je usvojila zakone i podzakonske akte zasnovane na direktivama Evropske Unije i standardima postavljenim od strane FATF (Financial Action Task Force), kojima sprovodi borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao deo ProCredit grupe, Banka je u obavezi da poštuje i standarde koje postavlja ProCredit Holding na ovom polju. Kontrolu poštovanja internih procedura i politika sprovodi nemački regulator BaFin, a kontrolu poštovanja Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sprovodi Narodna Banka Srbije.
 
Kompletan okvir sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nivou Banke svodi se na sledeće:
 
  • Imenovanje Službenika za sprečavanje pranja novca
 
Banka je u obavezi da imenuje odnosno ovlasti lice i njegove zamenike za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nivou cele Banke. Shodno tome, svaka filijala je u obavezi da imenuje odnosno ovlasti lice koje će se baviti poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nivou filijale.
 
  • „Customer Due Dilligence“ pristup
 
Banke je usvojila proceduru „Upoznaj svog klijenta“ koja predviđa kategorizaciju klijenata prema stepenu rizičnosti.
 
  • Klasifikacija klijenata po rizičnosti
 
Banka je sprovela klasifikaciju svojih klijenata u cilju procene rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i kriminalnih aktivnosti i u skladu sa tim sprovodi adekvatan monitoring.
 
  • Monitoring transakcija i klijenata
 
U cilju otkrivanja potencijalno sumnjive aktivnosti, Banka koristi IT sistem propisan od strane ProCredit Holdinga. SIRON software je IT rešenje koje omogućava adekvatan monitoring klijenata i transakcija, kao i proveru lica na sankcionim listama.
 
  • Prijavljivanje sumnjivih klijenata
 
Službenici za sprečavanje pranja novca prijavljuju sumnjive klijente odnosno transakcije Upravi za sprečavanje pranja novca, u svim situacijama kada postoji rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.
 
  • Obuka zaposlenih i podizanje svesti o sprečavanju pranja novca
 
Jedan od najvažnijih mehanizama u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma je redovan trening zaposlenih u cilju podizanja svesti o riziku od pranja novca i finansiranja terorizma i načinima borbe protiv istog.
 
  • Uspostavljanje poslovne saradnje sa klijentom
 
U interesu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, prilikom otvaranja računa i uspostavljanje bilo kog oblika poslovne saradnje sa klijentom, Banka vrši identifikaciju klijenta, zahteva određenu dokumentaciju o klijentu i poreklu njegovih sredstava.
 
ProCredit Banka ne otvara anonimne račune, ne uspostavlja saradnju sa fiktivnim pravnim licima i shell bankama.